Συνεντεύξεις

ΠΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

 

      ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ  ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ;

 

Συνάντηση είχαµε µε την Γραµµατέα γυναικείων θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρα­τίας κ. Κατερίνα Παπακώστα Σιδηροπούλου στα γραφεία του κόµµατος. Η κ. Παπακώστα απάντησε στις ερωτήσεις µας και εξήγησε το ρόλο που διαδραµατίζει η γραµµατεία γυναικείων θεµάτων. Έτοιµη να εφαρμόσει αποτελεσµατικές πρακτικές για να αυξηθεί το ΑΕΠ και να µη µένει πα­ραγκωνισµένο το 50% του λαού που είναι οι γυναίκες δήλωσε στη συνέντευξη που έδωσε στον «Π» και στην Έφη Φιλιπποπούλου.

[Π]: Μήπως το να ασχολούµαστε συγκε­κριµένα µε τη γυναίκα την υποτιµά;

Κ.Π.: Η γραμματεία γυναικείων θεµά­των της Νέας Δηµοκρατίας είναι µια πολιτική γραμματεία και διαπραγματεύεται πολιτικά τα ζητήματα που αφορούν του πολίτες εκείνους που το φύλο τους είναι θηλυκού γένους. Είναι µια πολύ µεγάλη κοινωνική ατζέντα και αφορά το θέµα της συµφιλίωσης καριέρας οικογένειας. Σε µια περίοδο βαθύτατης οικονοµικής κρί­σης που πρέπει οι πολίτες όλης της χώρας να συνεισφέρουν, αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει το 50% του πληθυσµού και πλέον να είναι στο περιθώριο την ώρα που υπάρχει ανάγκη για τους ανθρώπινους πόρους. Και στην «πίτα» του ΑΕΠ πρέπει να συνεισφέρουν όλοι. Όσο λιγότεροι δουλεύουν, τόσο µικρότερη είναι και η «πίτα» που παράγουµε συνεπώς µοιρά­ζουµε φτώχεια, µιζέρια, δυστυχία. Όσο περισσότεροι συµµετέχουµε τόσο περισ­σότερο η «πίτα» θα µεγαλώσει και σε δύ­σκολους καιρούς αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα.Ως αρµόδια πολιτική γραµµατεία πα­ράγουµε πολιτικές επιλογές ώστε αύριο µε τη θέληση του λαού να την κάνουµε εφαρµοσµένη πολιτική. Οι νέοι άνθρωποι συµπεριλαµβάνονται στην ατζέντα µας κι όσοι θέλουν να κάνουν οικογένεια. Μη ξε­χνάµε πως η ανεργία έχει χτυπήσει κόκ­κινο.     Στην    πολιτική     µας    ατζέντα στηρίζουµε τη γυναίκα που αναγκάζεται να µείνει εκτός αγοράς εργασίας επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να µεγαλώσει το παιδί, να το θηλάσει κλπ. Αυτή η απου­σία ή µερική απουσία έχει επίπτωση πρώτα στις ίδιες, στη μισθολογική εξέ­λιξη, στην κατοχύρωση του συνταξιοδο­τικού δικαιώµατος. Τρίτον, µας απασχολεί πολιτικά, µέσα στην κρίση, η συρρίκνωση του εισοδήµατος των οικογενειών. Πυρήνας της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Το άθροισµα των οικογενειών είναι η κοινω­νία. Αν δε στηρίξουµε την οικογένεια, αν δεν ενισχύσουµε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη είτε είναι µονογονεικές, πο­λύτεκνες κλπ. Αλλά και µια σειρά από ζη­τήµατα που έχουν να κάνουν µε τους γονικούς ρόλους. Εµείς στην περασµένη τετραετία περάσαµε τη γονική άδεια που πρέπει να τυγχάνει ο γονιός ανεξαρτήτως φύλου. «Το µόνο ένας εργαζόµενος ανά οικογένεια» θα µείνει στην ιστορία. Πρώτη φορά έρχεται πρωθυπουργός να πει ότι όραµα του είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας εργαζόµενος ανά οικογένεια. Αυτό είναι δραµατικό. ∆υστυχώς ίσες ευκαιρίες δεν υπάρχουν στους πολίτες αυτής της χώρας.Όλα αυτά διαπραγµατευόµαστε. Είναι αµιγώς πολιτικός ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα ζητήματα και στόχος είναι να είναι και εφαρµόσιµες πολιτικές ώστε άµεσα να ξεκινήσουν. ∆εν αφορά την πα­ρεξηγηµένη έννοια ότι διακρίνουµε άν­τρες µε γυναίκες. Είναι ζητήματα που οφείλουµε να τα αναδείξουµε.

[Π]: Η γυναίκα της παραγωγικής ηλι­κίας εκλαµβάνεται από την επιχείρηση περισσότερο ως «βάρος» παρά ως απο­δοτικότητα επειδή για να µείνει έγκυος ο φόρτος πέφτει στην επιχείρηση για µε­γάλο διάστηµα.

Κ.Π.: Θίγετε ένα πολύ καίριο θέµα. Αυτές τις µέρες επισκέφτηκα το συνή­γορο του πολίτη και θέσαµε ακριβώς αυτό το θέµα. Έχοντας ως εργαλεία µας έρευ­νες από πανεπιστήµια, από την Ελ.ΣΤΑΤ. ότι υπάρχουν αθρόες απολύσεις γυναικών οι οποίες είναι µητέρες. ∆ιαπιστώσαµε ότι υποχρεώνονταν να φύγουν και βαφτίζον­ταν ως οικειοθελείς παραιτήσεις και όχι ως καραµπινάτες απολύσεις. Αντί να προ­στατεύεται η µητέρα όπως ορίζει το Σύν-ταγµα της χώρας, αντίθετα παρουσιάζεται ως κώλυµα. Αποτέλεσµα; Από τη µια έχουµε υπογεννητικότητα και από την άλλη ακυρώνεται στην πράξη η προστα­σία των γυναικών. Γίνεται σοβαρή δουλειά στην πολιτική µας γραµµατεία και πι­στεύουµε ότι αν το θελήσει ο λαός, ως κυ­βέρνηση, θα εφαρµόσουµε µελετηµένες πρακτικές που εφαρµόζονται και στην Ευ­ρώπη. Είναι υπ' αριθµόν ένα ζήτηµα η υπογεννητικότητα. Πιο πάνω και από την ανεργία διότι πίσω από τους αριθµούς που βλέπουµε υπάρχουν άνθρωποι, οικο­γένειες, όνειρα που γκρεµίζονται. Η υπο­γεννητικότητα και η ανεργία είναι η Σκύλα και η Χάρυβδη των συµπληγάδων πετρών που βρίσκεται η χώρα όπως την οδήγησε αυτή η κυβέρνηση. Εµείς για πρώτη φορά προτείναµε στο πρόγραµµα της Νέας ∆η­µοκρατίας να υπάρξει µια ενιαία οικογε­νειακή πολιτική που δεν υπήρχε ποτέ στον τόπο ώστε να αντιµετωπίσουµε τέτοια µη­νύµατα.

[Π]: Τη ∆ευτέρα, 10 Οκτωβρίου θα µιλήσετε στα γραφεία της Τ.Ο.Ν.∆. Ελ­ληνικού, και φυσικά καλείτε εκτός από τις γυναίκες και τους άντρες. Θέµα οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις που µέχρι τότε δεν ξέρουµε τι µας ξηµερώνει…

Κ.Π.: Είδατε που φτάσαµε; Είναι αυτό που λέει ο αρχηγός µας ο Αντώνης Σαµαράς ότι οι Έλληνες µε τις επιλογές του κ.Παπανδρέου και της Κυβέρνησης τους δεν ξέρουν τι τους ξηµερώνει. Το θέµα είναι ότι ασφαλώς και δεν καλούμε µόνο τις γυναίκες. Στη γραμματεία των γυναικείων θεμάτων θέλουµε τους άντρες αρωγούς          και συµπαραστάτες.Συνεργαζόµαστε για παράδειγμα µε τη διδασκαλική ομοσπονδία, µε την εκπαιδευ­τική κοινότητα, µε πανεπιστήµια και χίλια δύο. Οι αποφάσεις µας δε βγαίνουν ερή­µην της κοινωνίας. Θέλω στην οµιλία µου στο Ελληνικό να έρθει αρκετός κόσµος ώστε να ακούσει ανεξάρτητα που ανήκει γιατί τα προβλήµατα είναι τέτοια που πρέπει οι πολιτικές επιλογές του καθενός να είναι «ποιος είναι ικανός να δώσει λύσεις σε τόσο δύσκολους καιρούς». Εκεί η συμμετοχή του κόσµου είναι καίριας σημασίας διότι εκείνος αποφασίζει!

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...