Ερωτήσεις

Ερώτηση προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Υγείας με Θέμα: «Πλήρωση Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων»

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

            Υπουργείο Υγείας                              

ΘΕΜΑ:  Πλήρωση Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

         Αναστάτωση προκάλεσε η από 21/4/2017 προκήρυξη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει» στους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), καθώς εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κάλυψη θέσης Γενικού Διευθυντή.

            Τα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις οποίες ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή ΤΕ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, η εν λόγω προκήρυξη ορίζει πως δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο μόνιμοι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ.

                Συνεπώς, εξαιρούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, ακόμα και στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 4369/2016.

             Σε συνέχεια των ενστάσεων που κατατέθηκαν από υπαλλήλους ΤΕ για τον αποκλεισμό τους από την εν λόγω προκήρυξη, το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην από 8/8/2017 γραπτή του απάντηση, παρέπεμψε σε διατάξεις και σε παλαιότερες νομολογίες του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι Οργανισμοί των εκάστοτε φορέων προσδιορίζουν τις κατηγορίες από τις οποίες θα προέρχονται οι προϊστάμενοι.

            Σημειώνεται πως, επί παραδείγματι, στον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ισχύει από το 2014, οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών προβλέπονται, πράγματι, αποκλειστικά για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ. Ωστόσο, προκειμένου ο υπό κατάρτιση Οργανισμός να είναι έννομος και σύμφωνος με τον ν. 4369/2016, θα πρέπει να προβλέπει την δυνατότητα, οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών να πληρούνται και από υπαλλήλους ΤΕ, οι οποίοι πληρούν παράλληλα τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

            Εντύπωση προκαλεί τέλος, πως στην απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σημειώνεται πως «οι προκηρυσσόμενες θέσεις των Ομάδων Β’, Γ’ και Δ’ (Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού, ή/ και Πληροφορικής/ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) αφορούν σε υπαλλήλους κατηγορίας/ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικίες οργανικές διατάξεις», εξαιρώντας την Ομάδα Α’ με Οικονομικές ή και Οικονομικές Αρμοδιότητες. Παρόλα αυτά, δεν προβλέπεται ούτε για αυτή την ομάδα η δυνατότατα υποβολής αίτησης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Για ποιό λόγο εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ από την προκήρυξη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων, ενώ ο ν. 4369/2016 τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε τέτοιες διαδικασίες;
  1. Γιατί δεν επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ στην διαδικασία της εν λόγω προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων της Ομάδας Α’ η οποία, στην απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν συμπεριλαμβάνεται στις ομάδες που αφορούν «αποκλειστικά υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενες στις οικίες οργανικές διατάξεις»;
  1. Οι νέοι, υπό κατάρτιση Οργανισμοί των Υπουργείων, θα προβλέπουν την δυνατότητα πλήρωσης των θέσεων των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών και από υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017   

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                              

Βουλευτής Β’ Αθηνών

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...