Ερωτήσεις

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Θέμα: ««Ποιά η νόμιμη Αιτία της Κατάργησης της Προστασίας των Συντάξεων των ΑμεΑ από τον Νόμο Κατρούγκαλου;»

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                        

ΘΕΜΑ:  «Ποιά η νόμιμη Αιτία της Κατάργησης της Προστασίας των Συντάξεων των ΑμεΑ από τον Νόμο Κατρούγκαλου;»

 Η εφαρμογή του ανωτάτου ορίου καταβολής σύνταξης, η οποία προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, αιφνιδίασε τους συνταξιούχους με βαριά αναπηρία 80% και άνω, καθώς και τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία. Κυρίως όμως, τους ενέβαλε φόβο και ανησυχία κατά πόσον ο αυστηρά προστατευόμενος, τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές δίκαιο, θεσμός της Αναπηρίας, άρχισε στη Χώρα μας να προσβάλλεται.

         Συγκεκριμένα, το Σύνταγμα παρέχει και εγγυάται προστασία στα άτομα με αναπηρία (άρθρα 21 παρ. 2 και 3, 25 παρ.1, 116 παρ.1).

         Ως συμβαλλόμενο κράτος-μέλος, η Ελλάδα έχει υπογράψει, έχει κυρώσει και έχει καταστήσει εθνικό δίκαιο διεθνείς συμβάσεις, με τις οποίες εγγυάται την προστασία των Αναπήρων ατόμων, ενώ μόλις στις 13-9-2017, ψηφίστηκαν με τον ν. 4488/2017 οι Διατάξεις Υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία.

          Οι διατάξεις νόμων περί Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία και παροχών δημιουργούν εξ ορισμού αυστηρό αναγκαστικό δίκαιο (jus cogens), το οποίο δεν επιδέχεται κατάργηση, τροποποίηση επί τα χείρω ή αναστολή ισχύος.

         Για τους παραπάνω λόγους ισχύουν και δεν μπορούν να καταργηθούν ή να ανασταλεί η ισχύς των διατάξεων των νόμων 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2013, περί μνημονιακών απαλλαγών των Αναπήρων συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από τις προβλεπόμενες στους εν λόγω νόμους κρατήσεις.Οι εν λόγω εξαιρέσεις μνημονεύονται, και συνεπώς ισχύουν ρητά, στο άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 4387/2016.

          Παρόλα αυτά, τα εντεταλμένα όργανα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά τον καθορισμό των συντάξεων του Οκτωβρίου, κατά ευθεία παραβίαση όλων των προαναφερθεισών διατάξεων και κατά παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της ισότητας, αυθαίρετα, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη ή διευκρίνηση για την κατηγορία Αναπήρων συνταξιούχων στην από 19-12-2016 Ερμηνευτική Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Συνταξιοδοτικής Πολιτικής, υπήγαγαν τους συνταξιούχους οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία στις ρυθμίσεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταργηθούν καθ 'ολοκληρίαν οι διατάξεις των αναφερόμενων νόμων περί απαλλαγών τους και να υποστούν δραματική μείωση οι συντάξεις. Σε πολλές περιπτώσεις η μείωση φτάνει τις 2.000 Ευρώ, πολλαπλάσια δηλαδή και προφανώς δυσανάλογη με τις μειώσεις των κοινών συνταξιούχων.

        Δεν υπάρχει νόμιμος λόγος υπαγωγής των βαριά αναπήρων συνταξιούχων, ώστε να πραγματοποιηθεί η υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2017. Υπογραμμίζεται, πως δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό τους η βασική προϋπόθεση, η υπέρβαση δηλαδή των 2.000 Ευρώ του καταβαλλόμενου ορίου της ατομικής τους σύνταξης, αφού το καταβαλλόμενο ποσό της ατομικής σύνταξης κάθε αναπήρου συνταξιούχου, όπως ισχύει, είναι σαφώς και εμφανώς κατώτερο, πράγμα που έπρεπε να ληφθεί υπόψη, με την αφαίρεση των κρατήσεων. Το υπερβάλλον τις 2.000 Ευρώ καταβαλλόμενο στους συνταξιούχους αναπήρους, είναι αυτό που διαμορφώνεται λόγω των απαλλαγών τους και το οποίο είναι ανεπίτρεπτο να θιγεί.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιά είναι η νόμιμη αιτία της κατάργησης της προστασίας των συντάξεων των ΑμεΑ από τον νόμο Κατρούγκαλου;
  1. Εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις; Σε καταφατική περίπτωση, σε ποιά κατηγορία βαριά αναπήρων συνταξιούχων εφαρμόζεται, συνεπαγομένης της παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης;
  1. Κατά την υπαγωγή των αναπήρων συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ελήφθη υπόψη η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 4387/2016;
  1. Ελήφθησαν υπόψη όλες οι προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων περί Προστασίας της Αναπηρίας;
  1. Θα εκδώσετε νέα Ερμηνευτική Εγκύκλιο με την οποία θα εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 13 ν. 4387/2016 οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017  

 

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                           

Βουλευτής Β’ Αθηνών

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...