Ομιλίες

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ στα πλαίσια του Συνεδρίου που διοργάνωσε το ΕυρωΑμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών με θέμα:«Γυναίκες, Τεχνολογία, Περιβάλλον και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο Λίκνο του Πολιτισμού»

Χαιρετισμός της Βουλευτού κας Κατερίνας Παπακώστα
Β΄ Περιφέρειας Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας
στα πλαίσια του Συνεδρίου που διοργανώνει τοΕυρω-Αμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών με θέμα:
«Γυναίκες, Τεχνολογία, Περιβάλλον και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο Λίκνο του Πολιτισμού»

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα την πρόσκληση σας για την συμμετοχή μου στο Συνέδριο που διοργανώνετε με τόσο ενδιαφέρουσα ατζέντα. Η ανάδειξη της καταλυτικής συμβολής του ελληνικού πνεύματος στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των τεχνών αλλά και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελεί το σύγχρονο πολιτισμικό διακύβευμα της Ελληνικής κοινωνίας όσο και του οικουμενικού Ελληνισμού με την ευκαιρία μάλιστα και της διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Εύχομαι το Συνέδριο σας που διενεργείται πράγματι στο λίκνο του πολιτισμού να αποτελέσει το κέντρο ζύμωσης σκέψεων και προβληματισμών ορίζοντας και οριοθετώντας ταυτόχρονα με σαφήνεια το περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τις ευκαιρίες που διανοίγονται στην υπηρεσία του πολίτη προχωρώντας στα αναγκαία βήματα και μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε η χώρα μας να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της συμμετέχοντας ενεργά.

Μπροστά στα νέα αυτά δεδομένα, ο ρόλος ιδίως των γυναικών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κρίσιμος. Στην χώρα μας οι Ελληνίδες αν και έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν και ασχολούνται ενεργά με τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους δυστυχώς βιώνοντας ένα ιδιότυπο αποκλεισμό από τις θέσεις λήψης των αποφάσεων, από τη συμμετοχή τους στα κοινά, βιώνουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας και δυσκολίας ένταξης τους στην αγορά εργασίας ενώ δεν υπάρχουν κυρίως εξαιτίας της έλλειψης υποδομών προνοιακού χαρακτήρα που θα τους επιτρέψουν την επαγγελματική τους δράση και καταξίωση.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των νεοελλήνων. Οι βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσεται είναι η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Με την κωδικοποίηση της πληροφορίας που επιτρέπουν οι τεχνολογίες αυτές, παρέχεται ένα εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την βελτίωση των σχέσεων κράτους/πολίτη, την ενδυνάμωση των θεσμών. Παράλληλα, δίνουν την δυνατότητα παραγωγής νέων ή καλύτερων υπηρεσιών σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η διαφύλαξη της γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ο νέος οικονομικός ανταγωνισμός είναι βασισμένος πάνω στην τεχνολογία και την γνώση. Οι νέες τεχνολογίες, μαζί με την παγκοσμιοποίηση, εντείνουν τον διεθνή ανταγωνισμό και αλλάζουν τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την μορφή της αγοράς εργασίας, δημιουργούν νέες δεξιότητες και την ανάγκη συνεχούς μάθησης.

Επίσης οι ραγδαίες αυτές όμως αλλαγές εγκυμονούν κινδύνους, και επιβάλλουν σύγχρονες πολιτικές για την αντιμετώπιση τους. Δεν είναι νοητό οι νέες τεχνολογίες να δημιουργήσουν νέες διακρίσεις σε πληροφοριακά έχοντες και μη-έχοντες (έναν νέο αναλφαβητισμό), ούτε να οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων(τεχνολογικός ρατσισμός).Παράλληλα, είναι απαραίτητο στην Κοινωνία της Πληροφορίας να συνεχίσουν να διαφυλάσσονται η προστασία του καταναλωτή, τα προσωπικά δεδομένα και η πνευματική ιδιοκτησία, καθώς επίσης η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

Στην πορεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Για να μπορέσει η χώρα να καρπωθεί τα οφέλη των εξελίξεων της τεχνολογίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν αδυναμίες “συνθηκών πλαισίου” (δυσκαμψία στις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών) που εμποδίζουν τις νέες επενδύσεις και τις νέες δραστηριότητες. Οι δυσλειτουργίες κρατικών υπηρεσιών και μηχανισμών πρέπει να υπερκεραστούν, ενώ χρειάζεται ταχύτερη ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον πλήρους απελευθέρωσης.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρωταρχικά μία κοινωνία της γνώσης, και η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου πρέπει να αποτελεί κεντρικό άξονα μιας στρατηγικής παρεμβάσεων. Τα χαμηλά ποσοστά εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, η έλλειψη κινήτρων και διαδικασιών για μετεκπαίδευση και συνεχή μάθηση πρέπει να αμβλυνθούν. Προτεραιότητα επίσης είναι η προσαρμογή των παιδαγωγικών υποδομών (παιδαγωγική ύλη, προσωπικό, υλικός εξοπλισμός) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα.

Στην σημερινή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα μας για την σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη μία συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες εφαρμογής. Μία τέτοια στρατηγική πρέπει να στηρίζεται πάνω σε μερικές βασικές αρχές:

Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες: η ΚτΠ πρέπει να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών.
Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: η ΚτΠ πρέπει να δίνει σε όλους τους πολίτες ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες, στη γνώση και στις αγορές που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και να είναι αλληλέγγυη σε όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν.
Καινοτομία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: η ΚτΠ θα αναπτυχθεί στηριζόμενη στους μηχανισμούς της αγοράς, και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να διευκολύνει τις νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την καινοτομία.
Για την επιτυχή ανάπτυξη της χώρας και την ενεργή συμμετοχή της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι με ελληνοκεντρική και άρα ανθρωπιστική ταυτότητα απαιτείται: α) η διασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφορία και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών β) η διασφάλιση με θεσμικά, κανονιστικά και οργανωτικά μέτρα της ίσης πρόσβασης στην πληροφορία και γ) η δημιουργία ενός συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόσβαση των πολιτών στα δίκτυα επικοινωνίας και στις νέες υπηρεσίες επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον ο ρόλος των γυναικών αναμένεται να ενδυναμωθεί. Η χρήση των τεχνολογιών και οι εφαρμογές τους στην τηλε-εργασία, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η πρόσβαση στην πληροφορία και η δυνατότητα συμμετοχής όλων των γυναικών, ακόμα και αυτών που μέχρι σήμερα θεωρούντο αποκλεισμένες όπως οι γυναίκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, θα προσφέρει ένα σημαντικότατο δυναμικό που μέχρι σήμερα έμενε αναξιοποίητο.

Οι ελληνίδες και γενικά οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι μπορούν και θέλουν να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενεργά, ενώ οι δυνατότητες προσαρμογής τους είναι εντυπωσιακές. Με την διασφάλιση του ρυθμιστικού και κανονιστικού περιβάλλοντος είναι βέβαιο ότι θα αναδείξουν ικανότητες και δυνατότητες διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στη διαφαινόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας.

Είμαι βέβαιη ότι οι προβληματισμοί του Συνεδρίου και η δυναμική που εκπέμπει ο φορέας οργάνωσης θα συμβάλλουν στην συνειδητοποίηση της αξίας των επερχόμενων αλλαγών και την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται και για τις ελληνίδες γυναίκες.

Τέλος εκτιμώ απαραίτητη τη συμβολή των αξιών του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ και ειδικότερα : α) τον ορθολογισμό β)τον ανθρωπισμό γ)τονφιλελευθερισμό και δ) την ανάπτυξη της Επιστήμης στην υπηρεσία του ανθρώπου της κοινωνίας με αρμονία που ξεκινά από την εξέταση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου όπως ο Σωκράτης ορίζει και καταλήγει στην Αριστοτελική επιδεξιότητα του να καταγίνεται κανείς με όλες τις Επιστήμες παράγοντας εκπληκτικά αποτελέσματα για την κοινωνία των ανθρώπων.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...