Άρθρα

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Περισσότερη στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες»
Την αναγκαιότητα λήψεως περισσό­τερων μέτρων στήριξης της πολύτε­κνης οικογένειας, επισημαίνει με δή­λωση της η Κατερίνα Παπακώστα, Γραμματέας Γυναικείων θεμάτων της ΝΔ. Όπως αναφέρει, «καθώς διανύου­με το ευρωπαϊκό έτος 2010 κατά της φτώχειας και του κοινωνικού απο­κλεισμού, η κυβέρνηση, συζητώντας ήδη το φορολογικό νομοσχέδιο, δεν μας λέει αν σκοπεύει να λάβει υπ' όψιν της ή να αγνοήσει το πλήθος των ανηλίκων προστατευομέ­νων τέκνων, αφού δεν μοιρά­ζονται τα φορολογικά βάρη δίκαια, βάσει του αριθμού των μελών της οικογένειας». Και θέτει τρία ερωτήματα:

Δεν θεωρεί η κυβέρνηση πως πλήττονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων με­λών της οικογένειας;Σκοπεύει να δει τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής ύφεσης στις οικογένειες;

Έχουμε ως χώρα αξιολογή­σει τον κίνδυνο φτώχειας, τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πο­λύτεκνες οικογένειες;Η κ. Παπακώστα έχει ήδη προτείνει και επαναλαμβάνει και τώρα τη στήριξη της οικο­γένειας και του οικογενειακού εισοδήματος, καθώς και την έμφαση που πρέπει να δοθεί σε ενερ­γητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως π.χ. απόκτηση επαγγελματικής κατάρ­τισης, ανάπτυξη αυτοαπασχόλησης, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για τις νεοεισερχόμενες στην αγορά ερ­γασίας.«Είμαστε ανυποχώρητοι, όσον αφο­ρά στην προστασία των νοικοκυριών και, ιδίως, αυτών, που υφίστανται κοι­νωνικό αποκλεισμό και φτώχεια, δηλα­δή των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και της μεσαίας τά­ξης», καταλήγει η κ. Παπακώστα.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...