Άρθρα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Στήριξη στην οικογένεια και ενεργητικές πολιτικές απασχόλισης για τις γυναίκες

Να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια και το οικογενειακό εισόδημα και να προωθήσει ενερ­γητικές πολιτικές απασχόλησης νια τις γυναίκες, σε αυτήν  την κρί­σιμη για την οικονομία περίοδο, κάλεσε  η  Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση, μέσω της γραμματέ­ως Γυναικείων Θεμάτων, Κατερί­νας Παπακώστα.

«Στις 2 Οκτωβρίου 2008, το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοι­νωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτικών Υποθέσεων, επίσημα, υιοθέτησε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,που ανακή­ρυσσει το 2010 ως Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού απο­κλεισμού.

Σύμφωνα με το στρατηγικό έγγραφο-πλαίσιο, οι προτεραιό­τητες των δράσεων για τη χρονιά που διανύουμε αφορούν στην προώθηση πολυδιάστατων ολο­κληρωμένων στρατηγικών, για να αποτραπεί και να μειωθεί η ένδεια και ότι μάχη κατά της παιδικής φτώχειας", τόνισε η κ. Παπακώστα. Παράλληλα, σημείωσε πωςη διεθνής οικονομική κρίση, αλλά και η λήψη μέτρων για την έξο­δο από αυτήν, αυξάνουν τον κίν­δυνο της φτώχειας, ενώ έβαλε στο στόχαστρο της την πολιτική, της κυβέρνησης η οποία, την ώρα που βρίσκεται στο προσκήνιο το φόρο-" λογικό νομοσχέδιο, δεν έχει ανοί­ξει τα «χαρτιά» της εάν σκοπεύ­ει να λάβει υπ' όψιν της το πλήμενων τέκνων, αφού δεν μοιρά­ζονται τα φορολογικά βάρη δίκαια, βάοα του αριθμού των μελών της οικογένειας.

Η Κατερίνα Παπακώστα, ταυ­τόχρονα, έβαλε τρία καίρια ερω­τήματα. «Δεν θεωρεί η κυβέρνη­οη πως πλήττονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων μελών της οικογενείας; Σκοπεύει να δει τις επιπτώσεις της διεθνούς οικο­νομικής ύφεσης στις οικογένειες; Έχουμε ως χώρα αξιολογήσει τον κίνδυνο φτώχειας, τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες;, τόνισε η γραμμα­τέας Γυναικείων θεμάτων της αξιω­ματικής αντιπολίτευσης, καλώ­ντας την κυβέρνηση να πάρει θέση, ξεκαθαρίζοντας πως η «γαλάζια παράταξη θα είναι ανυποχώρητη όσον αφορά την προστασία των νοικοκυριών, των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...