Πρακτικά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2005 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ..αναλυτικά

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η συνταγματική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει τους στόχους και το μέλλον της Ευρώπης. Βασικά στοιχεία της συνταγματικής συνθήκης είναι τα εξής:
Πρώτον, είναι Συνθήκη και δεν είναι Σύνταγμα, γιατί Σύνταγμα έχει το κάθε κράτος-μέλος.
Δεύτερον, βασικοί στόχοι της συνταγματικής συνθήκης είναι η προαγωγή της ειρήνης, η προαγωγή των αξιών και της ευημερίας των λαών, η βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη όπως και η οικονομική συνοχή και αλληλεγγύη με σεβασμό της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.
Τρίτον, αναδεικνύει την ισορροπία μεταξύ ενότητας και διαφορετικότητας, ομοσπονδίας και εθνικής κυριαρχίας, οικονομικής προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ανάγκες αυτές πια είναι κοινές στα κράτη-μέλη, σε μια κοινωνία πλουραλισμού, σε μια κοινωνία ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων.
Η συνταγματική συνθήκη εισάγει νέα στοιχεία όπως :
- Ο προσδιορισμός του θεσμικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαιο ότι είναι ένωση κρατών και λαών με αρχή κατανομής αρμοδιοτήτων. Δηλαδή ότι δεν εντάσσεται στις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες παραμένει στα κράτη-μέλη. Ομοσπονδιακό πρότυπο, όχι όμως ομοσπονδιακό σύστημα, αλλά αρμοδιότητες που αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αναβιώνει το μοντέλο που ίσχυσε τον 4ο π.Χ. αιώνα στις ελληνικές συμπολιτείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το επισημάνουμε και να το υπογραμμίσουμε. Πρόεδρος για δυόμισι χρόνια και δυόμισι χρόνια χωρίς δικαίωμα ψήφου.
- Ισοτιμία όλων των κρατών-μελών στο Συμβούλιο Κορυφής που γίνεται θεσμικό όργανο. Καταργείται η περιοδική ανά εξάμηνο προεδρεία, αντικαθίσταται με ομαδική προεδρεία τριών κρατών με εξάμηνη εναλλαγή των συμβουλίων από κάθε κράτος της ομαδικής προεδρίας που
- Συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα θέματα της πλειοψηφικής ψήφου. Δηλαδή γίνεται ουσιαστικά συνομοθέτης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
- Κάθε κράτος-μέλος και ένας επίτροπος μέχρι το 2014, οπότε θα μειωθεί ο αριθμός με εναλλασσόμενη συμμετοχή και με απόλυτη ισοτιμία.
- Τα εθνικά κοινοβούλια ενισχύονται γιατί εμπλέκονται για πρώτη φορά στη διαδικασία ψήφισης των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, που είναι εξόχως σημαντικό ζήτημα, αλλά και στην αρχή της αναλογικότητας. - Μόνιμος υπουργός εξωτερικών που θα είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατος αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή εξωτερική πολιτική.
- Πρόβλεψη για η ρήτρα εξόδου (διαδικασία για έξοδο κράτους-μέλους από την συνομοσπονδία)

Η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να θεσπίζει τους αναγκαίους, για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κανόνες ανταγωνισμού, τη νομισματική πολιτική, την κοινή εμπορική πολιτική, την τελωνειακή ένωση, την κοινή αλιευτική πολιτική κ.λ.π.

Ο δημοκρατικός βίος της Ένωσης σκιαγραφείται με την καθιέρωση των αρχών της δημοκρατικής ισότητας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, των κοινωνικών εταίρων και του αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου, του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και βεβαίως της διαφάνειας, της εργασίας των οργάνων της Ένωσης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασμού των Εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων.

Θεωρώ πολύ σημαντικό να υπερψηφισθεί η παρούσα Συνταγματική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες, ενισχύει τη χώρα μας και ενδυναμώνει την ευρωπαϊκή παρουσία της Ελλάδας.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...