Πρακτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: "Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις...

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:


"Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις"


Αθήνα, 26.2.2008


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε ένα εξόχως ενδιαφέρον σχέδιο νόμου το οποίο φέρει τον τίτλο "Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις".
Είχα την ευκαιρία και επί της αρχής αλλά και σήμερα στη συζήτηση της δεύτερης ενότητας των άρθρων του παρόντος προς ψήφιση σχεδίου νόμου να συζητήσω και να προτείνω στη κυβέρνηση η οποία έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά και στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία, μία ρύθμιση την οποία θεωρώ ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στις πολιτικές μας και τη διάσταση της ισότητας των φύλων, έτσι ώστε όλοι οι πολύτιμοι ανθρώπινοι παραγωγικοί πόροι να τύχουν της αξιοποίησης που τους αξίζει και που πρέπει.
Θέλω να πω ότι στο παρόν σχέδιο νόμου αποτυπώνεται με σαφήνεια η πρόθεση της πολιτείας να θεσπίσει την εθνική ερευνητική πολιτική ενισχύοντας την έρευνα και την τεχνολογία. Πρέπει να σας πω ότι η έρευνα και η τεχνολογία είναι κοινός τόπος πλέον να λέμε ότι διαδραματίζουν σήμερα κεντρικό ρόλο στην οικονομική, στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρα μας, στην ανταγωνιστικότητα, στην υγεία, στην ποιότητα της ζωής, στο περιβάλλον και κυρίως στην απασχόληση.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει το σημείο αιχμής, το σημείο αναφοράς μου. Από το σχεδιασμό αυτό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούν να απέχουν οι γυναίκες και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην έρευνα και στην τεχνολογία. Για το λόγο αυτό κατέθεσα νομίμως και εμπροθέσμως και εγκαίρως κι έτσι όπως ο Κανονισμός της Βουλής ορίζει, προς γνώση της Κυβέρνησης τροπολογία -την οποία βλέπω ότι συμμερίζονται και οι άλλες πτέρυγες της Βουλής και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό- την οποία θα διαβάσω, για να καλύψουμε αυτό το θεσμικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής των επιστημόνων στην στελέχωση των Εθνικών Οργάνων και των Επιτροπών Έρευνας και Τεχνολογίας.
Θα πω, κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε και τη νομοθετική πρωτοβουλία, ότι θα επιχειρήσω την εξής νομοτεχνική βελτίωση, στην υπ' αριθμόν 150/14 της 15-2-2008 τροπολογία-προσθήκη και θα τη διαβάσω έτσι όπως ακριβώς την έχω καταθέσει.
Προτείνεται η προσθήκη άρθρου:
"Ποσοστό συμμετοχής των επιστημόνων στη στελέχωση των Εθνικών Οργάνων και των Επιτροπών Έρευνας και Τεχνολογίας".
"Ο αριθμός των επιστημόνων", κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, "για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, για τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια, τις Επιτροπές κριτών για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και την αποτίμηση ερευνητικών προγραμμάτων, τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ερευνητικών Κέντρων, τις Επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και για οποιαδήποτε άλλη επιστημονική επιτροπή συγκροτηθεί για τις ανάγκες της λειτουργίας του παρόντος νόμου καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ' ελάχιστον 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος". Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σήμερα επ' αυτής της τροπολογίας.
Και για να ενισχύσω τα θεσμικά επιχειρήματα και το θεσμικό οπλοστάσιο, για να τύχει της συγκατάνευσης, της συναίνεσης και της αποδοχής από την Κυβέρνηση η παρούσα τροπολογία, θα επικαλεστώ τα εξής θεσμικά επιχειρήματα: Πρώτα απ' όλα τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας, το Σύνταγμά μας, και συγκεκριμένα το άρθρο 116 του Συντάγματος. Θα επικαλεστώ τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και ιδίως τις αποφάσεις του, την 1917/88 και 1933/98 με τις οποίες η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε για τα θετικά μέτρα και ιδίως αυτά που λαμβάνονται υπόψη υπέρ των γυναικών, για την αντιμετώπιση του κοινωνικού παραγκωνισμού τους, που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της πραγματικής ισότητας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Θα επικαλεστώ το κοινοτικό δίκαιο και βεβαίως τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2000, που κρίνει αναγκαία τα θετικά μέτρα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ιδίως τα θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών.
Θα επικαλεστώ επίσης τις αποφάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση της γυναίκας, του 1990, την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Επιστημονικές Πολιτικές, τη Διεθνή Σύμβαση CEDAW για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου, η οποία έχει επικυρωθεί από τη χώρα μας, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, με το νόμο 2952/2001. Θα επικαλεστώ τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, η οποία επικυρώθηκε με το νόμο 1342/1983, που προβλέπει επίσης τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών για την επίσπευση μιας πραγματικής ισότητας. Θα επικαλεστώ τη λογική και το πνεύμα του νομοθέτη αλλά και των τριών νόμων που έχουν συσταθεί για τη λήψη ποσόστωσης. Και εξηγούμαι: Το νόμο 2839/2000, που ορίζει ότι σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των δημοσίων Υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο αριθμός των οριζομένων από τη διοίκηση μελών κάθε φύλου πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κ.λπ..
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ)
Επίσης θα επικαλεστώ το νόμο 2910/2001 και συγκεκριμένα το άρθρο 75 που αφορά στην ποσόστωση για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα επικαλεστώ και τον πρόσφατο νόμο 3636/2008, κατ' αναλογίαν, που ορίζει πως για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων ο αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων.
Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επικαλεστώ την από μακρού υφιστάμενη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων, που αποτυπώνεται σε μια σειρά από Οδηγίες.

Βεβαίως, ενδεικτικά θα αναφέρω αυτές τις Οδηγίες πάρα πολύ σύντομα. Είναι η Οδηγία 75/1975, η Οδηγία 76/1976, η Οδηγία 79/1978 και φθάνουμε μέχρι την Οδηγία 2002/73/23.9.2002 που τροποποιεί την τροπολογία 76/207/9.2.1976, σχετικά με την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και σταδιοδρομία και τις συνθήκες εργασίας.
Βεβαίως, θα εξειδικεύσω.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να αξιοποιήσω τη δευτερολογία μου, για να ολοκληρώσω την πρότασή μου και προς την Κυβέρνηση και προς την Εθνική μας Αντιπροσωπεία.
Να επικαλεστώ λίγο παραπάνω την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικής Αξιολόγησης, η οποία ασχολείται με τη θέση των γυναικών στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας.
Και θα επικαλεστώ βεβαίως και την έκθεση των National Policies on Women and Science in Europe της Ομάδας του Ελσίνκι. Στην έκθεση καταγράφονται τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία που προδίδουν την άνιση μεταχείριση των γυναικών πανεπιστημιακών έναντι των συναδέλφων τους, ανδρών πανεπιστημιακών, και την απουσία των πρώτων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις στο ίδρυμα.
Επίσης -επειδή άκουσα ότι ελέχθησαν πολλά περί της Φιλανδίας- αφού επικαλούμεθα τη Φιλανδία, θα πω ότι εκεί η Φιλανδία έχει θεσπίσει μία σειρά από στοχευμένα θετικά μέτρα δράσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η θέση των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα.
Και εξηγούμαι: Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλα σκανδιναβικά κράτη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβάλλεται -και τονίζω το επιβάλλεται- στις εθνικές επιτροπές και στους οργανισμούς τους, συμπεριλαμβανομένων και των Εθνικών Συμβουλίων Έρευνας, ελάχιστη ποσόστωση 40%. Ακολουθεί το παράδειγμα της Φιλανδίας το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η γειτονική Ιταλία.
(Στο σημείο αυτό χτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η πρότασή μας -για να το ξεκαθαρίσω γι' αυτούς, οι οποίοι μας παρακολουθούν- ούτε υπερβαίνει το κριτήριο της επιστημονικής αριστείας, το οποίο θεωρούμε ως αναγκαία και ικανή συνθήκη και το οποίο απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές, ούτε αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της επιλογής των καλύτερων, αλλά αντιθέτως επιθυμεί να διασφαλίσει την ποσόστωση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Παρακαλώ έχετε υπερβεί κατά ένα λεπτό το χρόνο σας, κυρία Παπακώστα. Υπάρχουν ακόμα δέκα εγγεγραμμένοι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω πάρει το χρόνο της δευτερολογίας μου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Τελειώστε τώρα παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, να τελειώσω τη σκέψη μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Διαμαρτύρονται και οι συνάδελφοί σας από κάτω και έχουν απόλυτα δίκιο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν δυσανασχετεί κανείς, διότι θεωρώ ότι καταθέτω μια τροπολογία, η οποία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Σας παρακαλώ τελειώνετε. Το Προεδρείο είναι σε δύσκολη θέση. Μην με υποχρεώνετε να σας παρατηρώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα είχα τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Η πρότασή μας δεν αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της επιλογής των καλύτερων, αλλά αντιθέτως επιθυμεί να διασφαλίσει την ποσόστωση επί ίσων προσοντούχων με βάση την αριστεία υποψηφίων διαφορετικού φύλου.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αναμένουμε και την απάντηση της Κυβέρνησης πάνω σ' αυτήν την τροπολογία, την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική, για να αξιοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι σε επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο επ' ωφελεία της χώρας και της τεχνολογίας και της έρευνας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: "Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
"Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις"

Το λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατία κ. Αικατερίνη Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρει τον τίτλο "Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις". Και είπα εξαιρετικά κρίσιμο, υπό την έννοια ότι υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης, υπάρχει ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία στη χώρα μας.

Και βέβαια, πρέπει να πω ότι με το παρόν σχέδιο νόμο και άρα, με την κάλυψη του ελλείμματος του θεσμικού οπλοστασίου μας -άρα θωρακίζοντας το θεσμικό μας οπλοστάσιο- επιχειρούνται να υλοποιηθούν δύο γενικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τη στρατηγική και το σχεδιασμό της έρευνας στη χώρα μας και η δεύτερη κατεύθυνση, αφορά την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλου αυτού του πλαισίου.

Πρέπει να σας πω ότι πήρα το λόγο να μιλήσω γι' αυτό το νομοσχέδιο, διότι θεωρώ ότι μας δίνεται η λαμπρή ευκαιρία να καλύψουμε και ένα άλλο έλλειμμα το οποίο υφίσταται εν τοις πράγμασι, όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό, με τους ανθρώπινους πόρους.

Και παίρνω αφορμή από ένα σημείο της αιτιολογικής έκθεσης του παρόντος σχεδίου νόμου, το οποίο έρχεται στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία και δη στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, όπου λέει ότι για να γίνουν όλα αυτά, δηλαδή για να πιάσουμε τους στόχους της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και να εναρμονιστούμε με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά και με τις άλλες χώρες του κόσμου -έτσι λέει η αιτιολογική έκθεση- θα πρέπει να γίνει το εξής: "Μέσα σ' αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η χώρα μας" -και διαβάζω ακριβώς γιατί έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία για την τοποθέτηση την οποία θα κάνω στη συνέχεια- "καλείται να κατακτήσει ενεργό θέση στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι και να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης. Το ανθρώπινο δυναμικό -και αυτό είναι το σημείο κλειδί κατά τη γνώμη μου- υπάρχει και βρίσκεται σε ετοιμότητα. Καθήκον της Ελληνικής Πολιτείας είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες και να προσφέρει τις ευκαιρίες για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού".

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα το οποίο οφείλω να επισημάνω και θέλω να πιστεύω, χωρίς να προκαταλαμβάνω την πρόθεση και τη βούληση της Κυβέρνησης, ότι αυτό θα καλυφθεί σ' αυτή τη συζήτηση. Και ποιο είναι αυτό; Αν αναφερόμαστε στην αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή του δυναμικού, τότε αυτό θα πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις και δεν θα πρέπει να έχουμε ερευνητές, ερευνήτριες και στελεχιακό δυναμικό το οποίο μοιράζεται άνισα. Και αναφέρομαι στην ανισότητα ως προς το φύλο.
Εδώ, θα μου επιτρέψετε να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: Προσφάτως, έχουμε μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου φαίνεται ότι γι' αυτό το στελεχιακό δυναμικό -το οποίο είναι υπαρκτό, άριστο και το οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και να "πατήσουμε", ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στην κοινωνία της γνώσης- η απουσία των γυναικών από τις επιτροπές που διαμορφώνουν τις πολιτικές στα πανεπιστήμια και στην έρευνα, έρχεται σε αντίθεση με το πρότυπο της ακαδημαϊκής κοινότητας που χαρακτηρίζεται από τους στόχους της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι σήμερα το ποσοστό των φοιτητριών στα πανεπιστήμια υπερβαίνει το 50% και επηρεάζει αναπόφευκτα και τον προσανατολισμό των επιστημονικών προγραμμάτων και τις επενδύσεις που γίνονται σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς.

Τα προβλήματα των γυναικών επιστημόνων έχουν γίνει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης και πρέπει να σας πω όχι μόνο σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία και αλλού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει μια σειρά από μέτρα στο πλαίσιο του gender main streaming, δηλαδή της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και λειτουργίες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Πρέπει να σας πω δε ότι οι γυναίκες σήμερα επιστήμονες ερευνήτριες αποτελούν το 27% του συνόλου των μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας και περίπου το 35% του Ερευνητικού Προσωπικού στους πενήντα μεγαλύτερους κρατικούς ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς.

Εδώ, λοιπόν, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Παρά τη σημαντική είσοδο των γυναικών στις επιστήμες και στην έρευνα, δεν έχει επέλθει η οποιαδήποτε αναδιάρθρωση στις δομές στο εσωτερικό των Οργανισμών, με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι χώροι αυτοί να εξακολουθούν να είναι τεχνικά και τεχνητά ανδροκρατούμενοι. Δηλαδή, οι μεν άνδρες εργάζονται συνήθως σε θετικές και τεχνικές επιστήμες, ενώ οι γυναίκες σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Και αυτός ο διαχωρισμός των φύλων ανά επιστημονικό αντικείμενο είναι τόσο μεγάλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ώστε μπορούμε μετά βεβαιότητος να μιλάμε για ανδρικές και γυναικείες επιστήμες, πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι επιτρέπεται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με έρευνα -του 2004 μάλιστα- του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας, στο σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων, οι γυναίκες στη βαθμίδα του καθηγητή αποτελούσαν μόλις το 14% του συνόλου των μελών του ΔΕΠ και οι άνδρες το 86%. Στα ερευνητικά κέντρα, το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ήταν 82,7% και των γυναικών 17,3%.

Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το δεδομένο ανισότητας είναι, κατά την άποψή μου, ένα σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Και πρέπει να σας πω, επίσης, ότι το ποσοστό των γυναικών πανεπιστημιακών δεν αυξάνεται αντίστοιχα με το ποσοστό των γυναικών που πραγματοποιούν το διδακτορικό τους.

Αποτέλεσμα, λοιπόν, των αλλεπάλληλων δυσκολιών και απογοητεύσεων που αναμένουν τις γυναίκες στον ακαδημαϊκό χώρο, είναι και το φαινόμενο της διαρροής αγωγού, όπως λέγεται, δηλαδή της αποχώρησής τους από το ακαδημαϊκό επάγγελμα για άλλη καριέρα εκτός των πανεπιστημίων.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σ' ένα τέτοιο πολύ σημαντικό σχέδιο νόμου, όπου ορίζουμε και θεσμοθετούμε το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας της χώρας και όπου στην αιτιολογική έκθεση την οποία με νομοθετική πρωτοβουλία της φέρνει η Κυβέρνηση, εστιάζει την προσοχή της -και ορθώς- στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, δηλαδή την αξιοποίηση των ανθρώπινων παραγωγικών πόρων, των ανθρώπινων πόρων των επιστημονικών και των ερευνητικών, για τη συμμετοχή των γυναικών επιστημόνων στα εθνικά όργανα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικής πολιτικής, στα τομεακά ερευνητικά συμβούλια, στις επιτροπές κριτών για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και την αποτίμηση των ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, στις επιτροπές κριτών για την πρόσληψη και προαγωγή ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη επιστημονική επιτροπή συγκροτηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος σχεδίου νόμου, θα πρέπει να ισχύσει η ποσόστωση κατ' ελάχιστον του 1/3 βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος για τις γυναίκες επιστήμονες.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Άλλως πως, εάν δεν "πατήσει" επί ίσοις όροις στο στελεχιακό δυναμικό των ανδρών και των γυναικών, δεν θα μπορέσουμε με επάρκεια να "πατήσουμε" και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο νόμου το οποίο είναι αισιόδοξο, δυναμικό και δίνει λύση -εάν θέλετε- σε προβλήματα ή σε στρεβλώσεις και σε ελλείμματα που υπήρχαν στο θεσμικό μας πλαίσιο.
Πρέπει να αξιοποιηθεί με βάση και την αρχή του άρθρου 116 του Συντάγματος για την ισότητα, για τις ίσες ευκαιρίες, για την ίση αξιοποίηση των ικανών επιστημόνων, των ικανών ερευνητών και ερευνητριών που δεν μπορεί να διαχωρίζονται με βάση το φύλο, αλλά με βάση την αξιοκρατική, τη διαφανή και την ίση αξιοποίησή τους επ' ωφελεία του τόπου και της χώρας.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α'- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ' 30 Ιανουαρίου 2008 "Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις"

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α'- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ'
"Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις"

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Παπακώστα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο "Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις", για να είμαι ειλικρινής δεν ανέμενα ποτέ ότι θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για να ακουστούν ένθεν κακείθεν ύβρεις, για να εξαπολυθούν μύδροι, ατεκμηρίωτες και ανέρειστες κατηγορίες.

Και βεβαίως, ακούσαμε σήμερα, συνάδελφο συγκεκριμένου κόμματος, ο οποίος από καθέδρας και προφανώς επικαλούμενος, όχι την εξ αποκαλύψεως, αλλά την αυθεντική ερμηνεία του όρου "λαϊκισμός", απέδωσε όχι απλώς εσφαλμένα, αλλά ψευδέστατα την έννοια και το περιεχόμενο του λήμματος "λαϊκισμός".

Παραπέμπω προς αποκατάσταση της αλήθειας, διότι βρισκόμαστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφους, αλλά και τους πολίτες, οι οποίοι μας παρακολουθούν άναυδοι πολλές φορές, στο Λεξικό του Μπαμπινιώτη, όπου ως "λαϊκισμός", κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορίζεται ο έπαινος και η κολακεία των αδυναμιών και των ελαττωμάτων του λαού -σημειώστε το-, καθώς και η υιοθέτηση επιχειρημάτων ή θέσεων που ευχαριστούν το λαό και γενικότερα -εντός παρενθέσεως αυτό- τους πολλούς, χωρίς όμως να ωφελούν -κρατήστε το επίσης και αυτό-, με σκοπό την εξασφάλιση της εύνοιάς του.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο σωστός ορισμός, τον οποίο δεν έδωσε ο αγαπητός συνάδελφος από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό προηγουμένως, ψευδόμενος ενώπιον του λαού και ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Και με τη συμπεριφορά του αυτή όρισε ότι εμπίπτει ακριβώς σε αυτό που το Λεξικό Μπαμπινιώτη προσδιορίζει ως απευκταία συμπεριφορά, δηλαδή τον λαϊκισμό ή τη λαϊκίζουσα συμπεριφορά.

Πρέπει να σας πω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο λαϊκισμός, ο οποίος επιχειρείται εντός της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας κατά την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας, εμπεριέχει έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο, εκτός των άλλων, όπως αυτά προσδιορίστηκαν προηγουμένως στον ορισμό του λήμματος "λαϊκισμός" στο Λεξικό Μπαμπινιώτη.

Εγκυμονεί τον κίνδυνο να δημιουργούνται οι θύλακες εκείνοι, αλλά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, αλλά βεβαίως να υπάρχει και κλίμα ώριμο και έδαφος γόνιμο για εξωπολιτικά ή για εξωθεσμικά κέντρα, τα οποία επιδιώκουν και τα οποία αποσκοπούν, για δικούς τους λόγους, να αποδομήσουν το πολιτικό μας σύστημα, να παρουσιάζουν ομιλίες ή τέτοιου είδους επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ως παραδείγματα του ότι "να τι ακριβώς οι ίδιοι οι πολιτικοί εξαπολύουν προς τους άλλους μισούς, και άρα, απαξιώστε τους!".

Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή η επικίνδυνη συμπεριφορά δεν θα έπρεπε να επιχειρείται και μάλιστα από συναδέλφους του συγκεκριμένου κόμματος. Και απορώ με τον κύριο Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο οποίος είναι εμπειρότατος. Μπορώ να δικαιολογήσω τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι νέοι, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια, την οποία κατέβαλε ως Πρόεδρος του κόμματός του στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία περίπου να παραστήσει τον τιμητή για πράξεις ή παραλείψεις κοινοβουλευτικών, τις οποίες ο ίδιος δεν στηλιτεύει εντός των κόλπων του κόμματός του.
Συγκεκριμένο παράδειγμα: πρώτον, πώς κανείς θα μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός ότι οι υποψήφιοι ιδανικοί αυτόχειρες αποστέλλουν επιστολές για το απονενοημένο διάβημά τους, το οποίο δεν τελεσφόρησε -και ευτυχώς, λέω ως άνθρωπος και ως πολίτης αυτής της χώρας- σε Βουλευτές συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος.
Τι σημαίνει αυτό;

Δεύτερον, ερωτώ το εξής: Πώς κανείς μπορεί να παριστάνει τον τιμητή, παραδείγματος χάρη, της δημόσιας ζωής του τόπου και να αποκαλύπτει την υποτιθεμένη δική του "αλήθεια"; Και εδώ θα επικαλεστώ τον Έκο, κύριε Πρόεδρε. Όμως, ο Έκο είναι συγγραφεύς, είναι φιλόσοφος. Μπορεί υποκειμενικά να εκφράζεται και υποκειμενικά να αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Εμείς αντιπροσωπεύουμε τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Πώς, λοιπόν, δεν αντιλαμβανόμεθα ότι η αλήθεια πρέπει να είναι αλήθεια -ας μην επικαλεστώ και εδώ το λήμμα του τι σημαίνει αλήθεια- χωρίς να λησμονούμε ότι, αφού είναι από το "α" στερητικό και τη λήθη που σημαίνει λησμονώ, τι αλήθεια επιτάσσει;

Εξηγούμαι πιο συγκεκριμένα. Όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα -εγώ δεν υιοθέτησα ποτέ και δεν τα υιοθετώ και σήμερα με τη στάση και τη συμπεριφορά μου και γι' αυτό επέλεξα να εστιάσω την προσοχή μου, παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο είναι σοβαρό και λύνει μια σειρά από προβλήματα, ακριβώς σε αυτό το γεγονός- πώς είναι δυνατόν μέσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όταν παριστάνουμε τους τιμητές, να δικαιούμεθα να βλέπουμε την καμπούρα της καμήλας που είναι απέναντι και όχι τη δική μας καμπούρα; Πώς, λοιπόν, υιοθετώντας ακρίτως, υιοθετώντας απολύτως δημοσιεύματα και καταστώντας τα πηγές της πληροφόρησης και επομένως της διαμόρφωσης άποψης, άρα και της κρίσης, μπορούμε να λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο άλφα ή ο βήτα κοινοβουλευτικός άνδρας ή γυναίκα είναι έτσι ή διαφορετικά, ασκούντες δριμεία κριτική και δεν διερευνούμε εντός των κόλπων του κόμματός μας, παραδείγματος χάρη, τα δημοσιεύματα εκείνα, τα οποία λένε και δεν γνωρίζω αν τελικώς θα ευσταθήσουν ή όχι, διότι εγώ δεν είμαι απ' αυτούς που ανήκουν στη σχολή του λαϊκισμού, δεν υιοθετώ ακρίτως, δεν εξαπολύω μύδρους, ούτε επαινώ ούτε κολακεύω, χαϊδεύοντας αυτιά, αλλά υπηρετώ την αλήθεια και τον ελληνικό λαό που γι' αυτό μας επέλεξε…
Ο ελληνικός λαός μας εξέλεξε, μας επέλεξε και μας ανέθεσε συγκεκριμένη αποστολή. Πώς, λοιπόν, απαντά ο κύριος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού για τα δημοσιεύματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρουν περίπου ως εμπλεκόμενο σε υπόθεση φυγοστρατίας, ως φυγόστρατο δηλαδή, Βουλευτή ο οποίος ανήκει στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα;
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την ανοχή σας. Λέω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να σταματήσουμε να διολισθαίνουμε στο λαϊκισμό. Οφείλουν απαντήσεις όσοι παριστάνουν τους τιμητές, διότι ο ρόλος μας δεν είναι να παριστάνουμε τους τιμητές, πολύ περισσότερο που ο ρόλος και το αξίωμα του τιμητή ήταν ρωμαϊκός και δεν ήταν ελληνικός.
Έχουμε άλλες αρχές και αξίες να επικαλεστούμε με τόσων χρόνων παράδοση του ελληνισμού, πέραν του ρόλου του τιμητή που επιτρέπει, κύριε Πρόεδρε, σε εκείνους, οι οποίοι αποδομούν συστηματικά το πολιτικό σύστημα, να το επιχειρούν με ευκολία, λειτουργώντας ως λαϊκισμός, ως δούρειος ίππος, μέσα από την Αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ' ΣΥΝΟΔΟΣ Α'-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ' Συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας: "Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και άλλες διατάξεις"

Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ'
ΣΥΝΟΔΟΣ Α'
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΣΤ'

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008
ΟΣΤ 31-1-08 Συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας: "Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και άλλες διατάξεις", σελ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Παπακώστα.
Κυρία Παπακώστα, είστε γρήγορη ομιλήτρια εσείς. Σας παρακαλώ να αξιοποιήστε το χρόνο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο "Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις", για να είμαι ειλικρινής δεν ανέμενα ποτέ ότι θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για να ακουστούν "ένθεν κακείθεν ύβρεις", για να εξαπολυθούν μύδροι, ατεκμηρίωτες και ανέρειστες κατηγορίες.
Και βεβαίως ακούσαμε σήμερα συνάδελφο συγκεκριμένου κόμματος, ο οποίος από καθέδρας και προφανώς επικαλούμενος όχι την εξ αποκαλύψεως, αλλά την αυθεντική ερμηνεία του όρου "λαϊκισμός", απέδωσε όχι απλώς εσφαλμένα, αλλά ψευδέστατα την έννοια και το περιεχόμενο του λήμματος "λαϊκισμός".
Παραπέμπω προς αποκατάσταση της αλήθειας, διότι βρισκόμαστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφους, αλλά και τους πολίτες, οι οποίοι μας παρακολουθούν άναυδοι πολλές φορές, στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, όπου ως "λαϊκισμός", κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορίζεται ο έπαινος και η κολακεία των αδυναμιών και των ελαττωμάτων του λαού -σημειώστε το-, καθώς και η υιοθέτηση επιχειρημάτων ή θέσεων που ευχαριστούν το λαό και γενικότερα -εντός παρενθέσεως αυτό- τους πολλούς, χωρίς όμως να ωφελούν -κρατήστε το επίσης και αυτό-, με σκοπό την εξασφάλιση της εύνοιάς του.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο σωστός ορισμός, τον οποίο δεν έδωσε ο αγαπητός συνάδελφος από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό προηγουμένως, ψευδόμενος ενώπιον του λαού και ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Και με τη συμπεριφορά του αυτή όρισε ότι εμπίπτει ακριβώς σε αυτό που το λεξικό Μπαμπινιώτη προσδιορίζει ως απευκταία συμπεριφορά, δηλαδή τον λαϊκισμό ή τη λαϊκίζουσα συμπεριφορά.
Πρέπει να σας πω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο λαϊκισμός, ο οποίος επιχειρείται εντός της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας κατά την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας εμπεριέχει έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο, εκτός των άλλων όπως αυτά προσδιορίστηκαν προηγουμένως στον ορισμό του λήμματος "λαϊκισμός" στο λεξικό Μπαμπινιώτη.
Εγκυμονεί τον κίνδυνο να δημιουργούνται οι θύλακες εκείνοι, αλλά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, αλλά βεβαίως να υπάρχει και κλίμα ώριμο και έδαφος γόνιμο για εξωπολιτικά ή για εξωθεσμικά κέντρα, τα οποία επιδιώκουν και τα οποία αποσκοπούν, για δικούς τους λόγους, να αποδομήσουν το πολιτικό μας σύστημα, να παρουσιάζουν ομιλίες ή τέτοιου είδους επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ως παραδείγματα του ότι "να τι ακριβώς οι ίδιοι οι πολιτικοί εξαπολύουν προς του άλλους μισούς και άρα απαξιώστε τους".
Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή η επικίνδυνη συμπεριφορά δεν θα έπρεπε να επιχειρείται και μάλιστα από συναδέλφους του συγκεκριμένου κόμματος. Και απορώ με τον κύριο Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο οποίος είναι εμπειρότατος. Μπορώ να δικαιολογήσω τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι νέοι, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια την οποία κατέβαλε ως Πρόεδρος του κόμματός του στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία περίπου να παραστήσει τον τιμητή για πράξεις ή παραλείψεις κοινοβουλευτικών, τις οποίες ο ίδιος δεν στηλιτεύει εντός των κόλπων του κόμματός του.
Συγκεκριμένο παράδειγμα: πρώτον, πώς κάποιος θα μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός ότι οι υποψήφιοι ιδανικοί αυτόχειρες αποστέλλουν επιστολές για το απονενοημένο διάβημά τους, το οποίο δεν τελεσφόρησε -και ευτυχώς, λέω ως άνθρωπος και ως πολίτης αυτής της χώρας- σε Βουλευτές συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος. Τι σημαίνει αυτό;
Δεύτερον, ερωτώ το εξής: Πώς κάποιος μπορεί να παριστάνει τον τιμητή, παραδείγματος χάρη, της δημόσιας ζωής του τόπου και να αποκαλύπτει την υποτιθεμένη δική του "αλήθεια"; Και εδώ θα επικαλεστώ τον Έκο, κύριε Πρόεδρε. Όμως, ο Έκο είναι συγγραφεύς, είναι φιλόσοφος. Μπορεί υποκειμενικά να εκφράζεται και υποκειμενικά να αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Εμείς αντιπροσωπεύουμε τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Πώς, λοιπόν, δεν αντιλαμβανόμεθα ότι η αλήθεια πρέπει να είναι αλήθεια -ας μην επικαλεστώ και εδώ το λήμμα του τι σημαίνει αλήθεια- χωρίς να λησμονούμε ότι, αφού είναι από το "α" στερητικό και τη λήθη που σημαίνει λησμονώ, τι αλήθεια επιτάσσει;
Εξηγούμαι πιο συγκεκριμένα. Όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα -εγώ δεν υιοθέτησα ποτέ και δεν τα υιοθετώ και σήμερα με τη στάση και τη συμπεριφορά μου και γι' αυτό επέλεξα να εστιάσω την προσοχή μου, παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο είναι σοβαρό και λύνει μια σειρά από προβλήματα, ακριβώς σ' αυτό το γεγονός- πώς είναι δυνατόν μέσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όταν παριστάνουμε τους τιμητές, να δικαιούμεθα να βλέπουμε την καμπούρα της καμήλας που είναι απέναντι και όχι τη δική μας καμπούρα; Πώς, λοιπόν, υιοθετώντας ακρίτως, υιοθετώντας απολύτως δημοσιεύματα και καταστώντας τα πηγές της πληροφόρησης και επομένως της διαμόρφωσης άποψης, άρα και της κρίσης, μπορούμε να λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο άλφα ή ο βήτα κοινοβουλευτικός άνδρας ή γυναίκα είναι έτσι ή διαφορετικά, ασκούντες δριμεία κριτική και δεν διερευνούμε εντός των κόλπων του κόμματός μας, παραδείγματος χάρη, τα δημοσιεύματα εκείνα, τα οποία λένε και δεν γνωρίζω αν τελικώς θα ευσταθήσουν ή όχι, διότι εγώ δεν είμαι απ' αυτούς που ανήκουν στη σχολή του λαϊκισμού, δεν υιοθετώ ακρίτως, δεν εξαπολύω μύδρους, ούτε επαινώ ούτε κολακεύω, χαϊδεύοντας αυτιά, αλλά υπηρετώ την αλήθεια και τον ελληνικό λαό που γι' αυτό μας επέλεξε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Παπακώστα, θα σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Ο ελληνικός λαός μας εξέλεξε, μας επέλεξε και μας ανέθεσε συγκεκριμένη αποστολή. Πώς, λοιπόν, απαντά ο κύριος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, για τα δημοσιεύματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρουν περίπου ως εμπλεκόμενο σε υπόθεση φυγοστρατίας, ως φυγόστρατο δηλαδή, Βουλευτή ο οποίος ανήκει στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα;
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την ανοχή σας. Λέω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να σταματήσουμε να διολισθαίνουμε στο λαϊκισμό. Οφείλουν απαντήσεις όσοι παριστάνουν τους τιμητές, διότι ο ρόλος μας δεν είναι να παριστάνουμε τους τιμητές, πολύ περισσότερο που ο ρόλος και το αξίωμα του τιμητή, ήταν ρωμαϊκός και δεν ήταν ελληνικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, μ' αυτήν την αναφορά των ρωμαϊκών όρων σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουμε άλλες αρχές και αξίες να επικαλεστούμε με τόσων χρόνων παράδοση του ελληνισμού, πέραν του ρόλου του τιμητή που επιτρέπει, κύριε Πρόεδρε, σ' εκείνους, οι οποίοι αποδομούν συστηματικά το πολιτικό σύστημα, να το επιχειρούν με ευκολία, λειτουργώντας ως λαϊκισμός, ως δούρειος ίππος, μέσα από την Αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω πραγματικά να εκφράσω την έκπληξή μου, για τη διάλεξη που έκανε η κυρία συνάδελφος εναντίον του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Φαντάζομαι ότι στο κόμμα της, την έχουν χρεώσει με το πώς θα αντιμετωπίσουν την άνοδο του κόμματός μας.
Επειδή, λοιπόν, δεν μου αρέσει να μένει καμμία σκιά και επειδή δεν αφήνω ποτέ στη ζωή μου αναπάντητα ερωτήματα, θέλω να υπενθυμίσω στην κυρία συνάδελφο για το ερώτημα που έκανε και μ' αφορά σε προσωπικό επίπεδο, για την επιστολή του κ. Κουτελίδα ότι εμείς είχαμε την ευαισθησία και την πρόνοια, κυρία συνάδελφε, να συγκαλέσουμε συνέντευξη τύπου, να έρθουν όλα τα κανάλια και να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να δώσουμε περιθώριο οιασδήποτε παρερμηνείας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι θεσμικό αυτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς, αντιθέτως, έχετε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος κρύβεται εδώ και ένα μήνα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι θεσμική λειτουργία τα κανάλια;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επειδή μιλήσατε για το θέμα των θεσμών, θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι, που μάλλον διέλαθε της προσοχής σας. Εκπροσωπείτε εδώ ένα κόμμα και μια Κοινοβουλευτική Ομάδα, που έχει στις τάξεις της έναν Βουλευτή, που όταν χρειάστηκε να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για κάτι, επέλεξε να πάει στην εκπομπή του κ. Τριανταφυλλόπουλου την επιστολή και όχι στο Κοινοβούλιο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και εσείς στα κανάλια πήγατε, κύριε συνάδελφε.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...